Gabay sa Pagrehistro sa Digital Food Aid

Mayroon 12 hakbang na kailangan gawin para magsimula ang pagtanggap ng Digital Food Aid. Basahin sa ibaba ang gabay sa pagrehistro.

Magsisimula ang lahat sa pagtanggap ng isang mensahe o SMS / TEXT message mula sa number na +31 9 701 025 3442. i-Click ang link na natanggap. 

Una

Piliin ang wika na gustong gamitin. Mayroong English at Tagalog na pagpipilian. Sa larawang ito, napili ang Tagalog na wika.

Pangalawa

Kung ang phone number ninyo ay rehistrado na mapabilang sa digital aid, ang 121 Digital Cash Aid Program ay makikita sa ibabang bahagi. i-click po ito.

Pangatlo

Piliin ang “Sumasang-ayon ako” upang magbigay pahintulot na mapabilang sa programa.

Pang-apat

Piliin ang “Gumawa ng account” upang makasali sa programa.

Panglima

Isulat ang napiling username at password para sa paggawa ng account.

Pang-anim

Isulat ang pangalan at apelido. Basahin ang “Tungkol sa Personal na Impormasyon” para sa karagdagang impormasyon tungkol sa pangangalaga ng inyong data.

Pangpito

Isulat ang inyong phone number. Kailangan po ang number na kung saan pwedeng makatanggap ng SMS message. Kailangan po ito para ma-confirm ang paggawa ng account.

Pangwalo

Pinliin ang “Send my information” para i-confirm na tama ang nakasulat. Kung may mali, piliin ang “Palitan ang aking impormasyon”.

Pangsiyam

Isulat ang inyong phone number na gamit sa WhatsApp. Dito ipapadala ang inyong digital voucher. 

Pangsampu

Piliin ang “Ipadala ang supermarket voucher sa aking WhatsApp” kung kayo ay gumagamit ng WhatsApp.

Piliin ang “Wala akong WhatsApp…” kung hindi kayo gumagamit ng WhatsApp.

Panglabing isa

Dito po nagtatapos ang proseso ng pagrehistro. Matatanggap nyo na ang inyong voucher diretso sa inyong WhatsApp.

Ang pagproseso po ng inyong aplikasyon ay maaring abutin ng 1-2 linggo.

Kung kailangan na kaagad ng tulong sa pagkain, bisitahin ang:  https://www.filipinolgbt.eu/ayudasaamsterdam/ 

Panglabing dalawa

Ito po ay survey upang malaman kung kayo ay nadalian o nahirapan sa pagrehistro sa digital aid. Piliin po ang inyong sagot.

WHAT TO DO NEXT?

To receive regular updates, you may follow or like Filipino LGBT Europe on Facebook via link below.  You may also join the community and meet new friends via the foundation’s group pages. 

Do you have a story to tell?

Send your stories to: Stories@FilipinoLGBT.eu

Pin It on Pinterest